tinnitus photography | MONO
Takaakira Goto of MONO